MULTIPLY-projektet utgår från övertygelsen att en framgångsrik klimatomställning kräver samordnade åtgärder på lokal nivå. Endast integrerad stadsplanering, som kombinerar hållbar mobilitet, energi och markanvändning, kan bidra till att nå stadsdelens fulla energibesparingspotential samtidigt som man skapar goda livsmiljöer.

Vad menar vi med stadsplanering och integrerad stadsplanering?

Stadsplanering bestämmer förutsättningar för långsiktiga energiförbrukningsmönster. Integrerad stadsplanering är en modern planeringsmetod som är nära kopplad till städernas komplexa natur och behovet av att skapa en hållbar bebyggelse. Genomförandet av integrerad stadsplanering är direkt kopplat till samhällsekonomiska förhållanden, juridiska ramar och teknik samt ett samhälles förutsättningar, yrkesmässigt och utbildningsmässigt, vilka skiljer sig åt i varje land (Milojevic, Brankica, 2018, Integrated urban planning in theory and practice). I praktiken är integrerad stadsplanering komplex och måste bemöta de lokala förutsättningarna.

Varför klimatomställning genom integrerad stadsplanering?

Komplexa utmaningar kräver sektorsövergripande helhetslösningar För att möta nuvarande och framtida krav på klimatomställning måste verksamhetsområden, såsom mobilitet och markanvändning tillsammans med energiförsörjning och effektiv energiförbrukning, utvecklas tillsammans med fokus på gemensamma mål. Tvärsektoriell integrerad planering syftar till att utveckla kommuner och stadsdelar där åtgärder som gäller energisystem, markanvändning och mobilitet tillsammans ingår i ett helhetskoncept med målet att öka tempot för klimatomställning som grund för planeringsprocessen. Dessutom aktiveras en mängd intressenter i utvecklingen och formar ett starkt stöd för genomförandet av ett stadsutvecklingsprojekt.

Vilka är huvudkomponenterna i den integrerade stadsplaneringen?

Nyckelkomponenter i integrerad stadsplanering är:

  • Städernas byggnadsbestånd – att frigöra energibesparingspotential genom renovering och nybyggnadsstandarder.
  • Lokala energisystem – att integrera till koncept på distriktsnivå för att nyttja effektivitetspotentialer. El- och värmeförsörjning för städer kan optimeras genom att förbättra energikällan (förnybar energi), distributionsnätverkens effektivitet och energiförbrukning. Användning av spillvärme och energilagring bör övervägas för att skapa optimerade energisystem.
  • Planering av markanvändningen påverkar direkt energibehovet för invånarnas mobilitet, eftersom den bestämmer hur medborgarna förflyttar sig. Blandad bebyggelse i en stadsdel förbättrar tillgången till viktiga målpunkter och service för många invånare och minskar behovet av individuell motoriserad transport. Förbättrade möjligheter att byta mellan transportslag och god kollektivtrafik minskar individuell motortrafik, trängsel och luftföroreningar. En infrastruktur för elektriska fordon är en avgörande faktor för mer hållbar mobilitet. Innovativa leveranssystem för varor kombinerat med smart trafik- och stadsutvecklingsplanering likaså. Därför bör planering av markanvändning och mobilitet alltid behandlas samlat.

Av detta framgår det att god stadsplanering påverkar mer än bara energibesparingar. Den påverkar folkhälsan, bostadspriserna och bevarandet av mark samt bygger sociala och ekonomiska kvalitéer som bidrar till en högre livskvalitet. Som den brittisk-amerikanske arkitekten och stadsplaneraren Peter Calthorpe säger: “The more comprehensive we make systems the more sustainable they are.”