Vilka är föregångare?

Föregångare är de kommuner som redan har testat och infört integrerade lösningar, antingen på kommunal eller stadsdelsnivå, och som har intressanta erfarenheter och resultat att dela med sig av. Med integrerade lösningar menar vi lösningar som kombinerar delar av:

 • hållbar energiplanering (till exempel genomförande av lokala föreskrifter som stöder energieffektivt byggande och utveckling av förnybara energikällor, omfattande renoveringsprogram)
 • hållbara transporter och mobilitet (till exempel genomförande av lösningar som reducerar motoriserad individuell trafik, utveckling av cykelinfrastruktur)
 • hållbar planering av markanvändning (till exempel utveckling av blå och grön infrastruktur, säkerställd tillgång till varor/tjänster för dagliga behov som matbutik och apotek) för att nå det övergripande målet om energieffektivitet och skapa en levande plats för medborgarna.

Vad förväntar vi oss av föregångare?

 • Att delta i nätverket och dela sin kompetens och erfarenhet med nätverkskommuner som är villiga att följa deras exempel
 • Att hjälpa oss att samla lösningar och riktlinjer för klimatomställning genom integrerad stadsplanering som kan användas av andra städer som är villiga att bidra till den europeiska energiomställningen

 

Örebro

Föregångare med sitt arbete med energieffektivisering och mobilitetsfrågan. Örebro är deltagare med stadsdelen Tamarinden. 

Örebro har valts ut som föregångare framförallt på grund av deras arbete med energifrågor men även då de kommit långt på mobilitetsfrågor. Tamarinden är inte byggd än och här deltar Örebro som deltagare.

Teman för Tamarinden är:

 • Livet mellan husen – Här är rummet mellan husen i fokus. Här skapas förutsättningar för ett levande och urbant vardagsrum där människor kan mötas och där gröna miljöer flätas samman med byggnader, rörelse och aktiviteter.
 • Smart stad - Tamarinden är ingen traditionell stadsdel. Målsättningen är att området ska kunna reducera, producera, lagra och dela energi på ett sätt som aldrig gjorts tidigare. Istället för att använda energi från fossila bränslen uppmuntras egen lokalproducerad energi för att stadsdelen ska kunna bli näst intill självförsörjande.
 • Gröna gårdsmiljöer – Här ges förutsättningar för grönskande gårdsmiljöer som är fria från bilparkering. Innergårdarna liknar den privata trädgården och erbjuder en mer privat sfär. Här skapas mervärden för de boende.
 • Hållbar mobilitet – Läget i staden och utbudet av hållbara mobilitetslösningar gör att cykel blir det mest självklara sättet att transportera sig. Biltrafikens närvaro har minimerats vilket bidrar till en tryggare och trivsammare miljö där människan kan stå i centrum.
 • Innovativ och inbjudande arkitektur – Bebyggelsen är varierad och gestaltas med utgångspunkt i att berika livet mellan husen och främja smarta lösningar i stadsdelen.

 

Tamarinden FOJAB visionsbild
Bild: Visionsbild över den planerade stadsdelen Tamarinden i Örebro. Illustration: FOJAB

Umeå

Föregångare med stadsdelen Ålidhem och som deltagare med stadsdelen Universitetsstaden

Umeå har valts ut som föregångare på grund av att deras kommun kommit långt vad gäller framförallt energifrågor och medborgarfrågor. Stadsdelen Ålidhem står klar och här kan Umeå bidra med mycket erfarenhet. Universitetsstaden är befintlig men kommer byggas om och Umeå deltar med denna stadsdel som deltagare.

Visioner för Universitetsstaden:

 • En smart stadsdel för utbildning, forskning, sjukvård och företagsutveckling i internationell toppklass.
 • En hållbar & attraktiv stadsdel som lever dygnet runt, med en blandning av verksamheter.
 • Energieffektiv infrastruktur möjliggör & maximerar interaktion och samverkan.


Botkyrka

Föregångare med sitt arbete med medborgarsamverkan och deltagare med stadsdelen Tullinge

Botkyrka har blivit utsedd till SAW (special award winning city) för deras stora erfarenhet och medborgarsamverkan generellt i kommunen. Tullinge är inte byggd än och kommer byggas centralt och innebär en förtätning i staden och här deltar Botkyrka som deltagare.

Kommunen har arbetat intensivt med hållbar utveckling sedan 2004 på en övergripande kommunal nivå. Nu fortsätter kommunen arbetet genom att anpassa och konkretisera hållbarhetsarbetet till de olika utmaningar som olika delar av kommunen har.

Kommunens arbete med långsiktig hållbar utveckling i Tullinge koncentreras till tre huvuduppgifter:

 • Säkra och utveckla Tullinges kvaliteter.
 • Utveckla dialogen med Tullingeborna
 • Gör det möjligt att leva klimatsmart