W naszej bibliotece projektu MULTIPLY znajdą Państwo wiele interesujących dokumentów i linków zebranych dla Państwa przez partnerów projektu. Do dokumentów tych należą:

 

Dokumenty tematyczne rozpowszechniające know-how i dobre praktyki w zakresie zintegrowanego planowania miejskiego

 

Kwestionariusze konkursowe i zestaw materiałów informacyjnych o konkursie

MULTIPLY D1.2 Competition Questionnaires and Set of Competition Information Material 01

Niniejszy dokument stanowi przegląd metodyki konkursu oraz konkretnych działań podjętych przez wszystkich partnerów projektu w celu rozpoczęcia krajowych konkursów. Skupia się on na kwestionariuszach konkursowych i materiałach informacyjnych opracowanych online, ale także krótko podsumowuje wszystkie dodatkowe podjęte wysiłki. W ten sposób może on służyć jako źródło inspiracji dla podobnych projektów. 


Peer-learning plan

Peer Learning Plan homepage 01Peer-to-peer learning program ma na celu zwiększenie umiejętności lokalnych interesariuszy, władz lokalnych, pracowników technicznych i przedstawicieli ds. komunikacji w 24 zaangażowanych miastach i 18 miastach prekursorach, aby zaangażować ich w działania dot. efektywnego planowania, finansowania, komunikowania się i wdrażania transformacji energetycznej. Dzięki zwiększonym zdolnościom nabytym w ramach projektu MULTIPLY władze lokalne będą mogły realizować ambitne projekty energetyczne na terenie swoich gmin i powiatów. Takie podejście umożliwi władzom lokalnym i decydentom zaplanowanie i przeprowadzenie udanej transformacji energetycznej przy wysokim poziomie poparcia ze strony mieszkańców.

 

Plany energetyczne miast zaangażowanych

 

Europejskie wytyczne dotyczące zintegrowanych koncepcji dzielnicowych na rzecz efektywności energetycznej 

grafika1Projekt MULTIPLY zaangażował władze publiczne w dedykowany program wymiany wiedzy i doświadczeń. Jego celem było zwiększenie zastosowania zintegrowanego podejścia do planowania rozwoju miast i ich poszczególnych dzielnic, a w efekcie zapewnienie bardziej efektywnego planowania, finansowania i wdrażania transformacji energetycznej, a także komunikowania się w tym obszarze. Rezultaty tej wymiany są bardzo pouczające i mogą być przydatne dla miast z całej Europy. Wiedza i rozwiązania wypracowane w ramach projektu mogą służyć jako punkt odniesienia i źródło inspiracji do przyjęcia multidyscyplinarnego podejścia w planowaniu miejskim dla zapewnienia niskoemisyjnej przyszłości UE. Dzięki tym europejskim wytycznym spostrzeżenia z realizacji projektu są dostępne dla wszystkich, także tych, którzy w nim nie uczestniczyli. Ich celem jest zainspirowanie i zaktywizowanie europejskich miast do wdrażania rozwiązań z zakresu zintegrowanej urbanistyki na rzecz zrównoważonego rozwoju miast. Ważne międzysektorowe rozwiązania, podejścia i cele zostały usystematyzowane tematycznie i poparte przykładami najlepszych praktyk. Aby je poznać, wystarczy kliknąć w nagłówek.

 

Krajowe wytyczne dotyczące zintegrowanego planowania

 grafika2.png„Zintegrowane planowanie – działania na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich” to wynik wymiany doświadczeń w ramach projektu oraz podsumowanie najciekawszych i wartych przedstawienia dobrych praktyk z miast w niego zaangażowanych. Przedstawione w poradniku przykłady dotyczą różnych zagadnień, począwszy od planowania i finansowania działań, po komunikację z mieszkańcami. Można tu znaleźć liczne wskazówki pomagające w podejmowaniu wyzwań i wdrażaniu zmian. Ich główne cele, zastosowane podejścia i rozwiązania międzysektorowe przedstawiono w tej publikacji podziałem na trzy zakresy tematyczne:
- równoważone zarządzanie energią, z uwzględnieniem roli polityk w międzysektorowej transformacji energetycznej,
- zrównoważone planowanie przestrzenne z uwzględnieniem wykonalności i maksymalizacji wpływu, 
- zrównoważony transport i mobilność, z uwzględnieniem aspektów współpracy i komunikacji z mieszkańcami.

 

 

 

Dokumenty promocyjne, podnoszące świadomość na temat projektu i jego działań

 

Linki do innych ciekawych projektów i inicjatyw